sosyal bilimler

SOSYAL BİLİMLER  (TARİH-COĞRAFYA-DİN KÜLTÜRÜ-FELSEFE)

  • Anaşehir Anadolu Lisesi’nde; sosyal bilimler derslerinde öğrencilerin içinde yaşadıkları çevre ve toplum konusunda bilinçli bireyler olmaları, etik değerlere sahip olmaları, yeni fikirler üretmeleri ve neden sonuç arasındaki ilişkiyi görebilmeleri ve içinde yaşadıkları topluma entegre olabilmeleri için gerekli olan temel bilgilerin kazandırılması amaçlanır. Dayanışma, hoşgörü, bilimsellik, sevgi, saygı, duyarlılık, vatanseverlik, barış, estetik ve sorumluluk değerlerinin önemini kavratılır.
  • Okulumuzda; bu amaçlar doğrultusunda, alanında uzman branş öğretmenleri ile soran, sorgulayan; neden- sonuç ilişkisi kurabilen, olayların çok boyutluluğunu görebilen, öğrendiklerini günlük hayatın içerisinde kullanabilen; fikir üretebilen, milli ve ahlaki değerleri yüksek, ilerici, çağdaş ve akademik olarak gelişmiş bireyler yetiştirmek hedeflenir.
  • Özel Anaşehir Anadolu Lisesi’nde öğrencilerimize sosyal bilimler derslerinin sınav için ezberlenmesi gereken bir ders değil, her zaman her yerde yaşanan ve yararlanılan gerçeklerden oluştuğu fark ettirilmeye çalışılır. Konular, ünitelerin özelliklerine göre araştırma, proje grup çalışmaları, sınıf içi performans sunumları, karikatür, bulmaca, harita çalışmaları, basın haberlerinin tartışılması ve yorumlanması, yerinde inceleme gibi yaparak yaşayarak öğrenmeyi temel alan farklı yöntemlerle sözel ve interaktif olarak işlenir.
  • Aktif öğrenmeye dayalı etkinlikler uygulanır. Yeni etkinlikler tasarlanırken, dersin genel amacı, kazanımlar, farklı öğrenme stilleri ve zekâ türlerine sahip öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları göz önüne alınır. Öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarına yardımcı olma rolü benimsenir, düşünmeye ve açık uçlu sorularla sorgulamaya teşvik edilir.
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip bir vatandaş olmanın önemini kavramak.
  • Sevgi, saygı, hoşgörü, milli, manevi ve ahlaki değerleri önemsemelerini sağlamak hedeflenmektedir.